NORSK FAGRÅD FOR MUSIKK, DANS OG DRAMA 

Norsk fagråd for MDD er et rådgivende organ som har som formål å følge opp aktuelle saker som vedrører programområdet musikk, dans og drama i videregående skole. Rådet arbeider for å kvalitetssikre utdanningen og det faglige og pedagogiske utviklingsarbeidet både lokalt og nasjonalt. Rådet representeres gjennom nasjonale fagkonferanser annet hvert år, og gjennom et demokratisk valgt styre i perioden mellom fagkonferansene.

Rådet skal

  • Fremme fagenes interesser
  • Være høringsorgan for myndighetene i spørsmål som gjelder MDD
  • Fungere som kontakt og samarbeidsforum for interessentene
  • Fremme fagenes plass i skolen
  • Fremme forståelse for gode rammevilkår for fagene

Vårt Mandat

Norsk fagråd for MDD representerer programområdet Musikk, Dans og Drama i videregående skole. Formålet er å kvalitetssikre og styrke de praktisk- estetiske fagene i den norske skolen ved å følge opp og belyse saker som vedrører disse fagene.

Fagrådets vedtekter

 
Norsk fagråd for musikk, dans og drama